กิจกรรมสำนักงาน

ประชุมสร้างความเข้าใจ

ประชุม เรื่อง “ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based Education: OBE” สำหรับหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงที่เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 9

Curriculum TEAM

โครงการ “การประชุมรับทราบกำหนดการเสนอหลักสูตร รวมทั้งสร้างความเข้าใจในแนวทางการเสนอหลักสูตรครบรอบปรับปรุงที่เริ่มใช้ในภาคการศึกษา 1/2564"
สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563
สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563

Workshop

การบรรยายเพื่อสนับสนุนหลักสูตรและสร้างความเข้าใจการออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (OBE) ให้กับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบรรยาย OBE

การบรรยายเรื่อง “การออกแบบการเรียนการสอนระดับรายวิชาตามแนวทาง OBE สำหรับอาจารย์ผู้สอน”   ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง SOLA901 คณะศิลปศาสตร์

การบรรยาย OBE

ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจการออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวทาง OBE สำหรับหลักสูตรครบรอบการปรับปรุงเริ่มใช้ปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2

Read more..

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

© 2018  EDS KMUTT Allrights reserved.