ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน

Course Learning Outcomes: CLOs

General Education (GenEd)

CLO รายวิชา LNG (ระดับปริญญาตรี)

CLO รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

 CLO รายวิชา LNG550-601     (ระดับบัณฑิตศึกษา)