สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
Institute of Field Robotics (FIBO)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree)

1. วศ.บ. วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562   Program Profile   Program Details
 
B.Eng. Robotics and Automation Engineering

ระดับปริญญาโท (Master’s Degree)

1. วศ.ม. วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565   Program Profile   Program Details
 
M.Eng. Robotics and Automation

2. วท.ม. ธุรกิจเทคโนโลยี ​หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  (ยุติการรับนักศึกษา)
   M.Sc. Technopreneurship

ระดับปริญญาเอก (Doctoral Degree)

1. ปร.ด. วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565   Program Profile   Program Details
 
Ph.D. Robotics and Automation