คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
(Faculty of Industrial Education and Technology)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree)

1.  วท.บ. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564          Program Profile  Program Details
   
B.Sc. Packaging and Printing Technology

2. ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565                     Program Profile Program Details
   B.Tech. Industrial Technology

3. วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   Program Profile  Program Details
   
B.Sc. Applied Computer Science-Multimedia

4. ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563        Program Profile  Program Details
   
B.S.Ind.Ed. Mechanical Engineering (5 Years Program)

5. ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563           Program Profile  Program Details
   
B.S.Ind.Ed. Electrical Engineering (5 Years Program)

6. ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563            Program Profile  Program Details
   
B.S.Ind.Ed. Civil Engineering (5 Years Program)

7. ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563       Program Profile  Program Details
   
B.S.Ind.Ed. Production Engineering (5 Years Program)

8. ทล.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564       Program Profile  Program Details
   
B.Tech. Educational Technology and Mass Communication

ระดับปริญญาโท (Master’s Degree)

1.  ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                      Program Profile  Program Details
   
M.S.Ind.Ed. Mechanical Engineering

2. ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                          Program Profile  Program Details
   
M.S.Ind.Ed. Electrical Engineering

3. ค.อ.ม. เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564       Program Profile  Program Details
   
M.S.Ind.Ed. Learning Technology and Mass Communication

4. ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564        Program Profile  Program Details
   
M.S.Ind.Ed. Computer and Information Technology

5. ค.อ.ม. วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                            Program Profile  Program Details
  M.S.Ind.Ed. Civil Engineering

6. ค.อ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                      Program Profile  Program Details
   
M.S.Ind.Ed. Production Engineering

7. วท.ม. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และนวัตกรรมการพิมพ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   Program Profile  Program Details
   
M.Sc. Packaging Technology and Printing Innovation

ระดับปริญญาเอก (Doctoral Degree)

1. ปร.ด. นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564             Program Profile  Program Details
 
Ph.D. Learning Innovation and Technology