คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree)

1. วศ.บ. วิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                                          Program Profile  Program Details 
   
B.Eng. Chemical Engineering

2. วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                       Program Profile  Program Details
 
 B.Eng. Chemical Engineering (International Program)

3. วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565                                     Program Profile  Program Details
   
B.Eng. Mechanical Engineering

4. วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565                          (ยุติการรับนักศึกษา)

5. วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562                                         Program Profile  Program Details 
 
 B.Eng. Automotive Engineering

6. วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563                                        Program Profile  Program Details
   
B.Eng. Electrical Engineering

7. วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และพลังงาน) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  Program Profile  Program Details
   
B.Eng. Electrical Engineering (Power System, Power Electronics and Energy)

8. วศ.บ. วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561                                         Program Profile  Program Details
   
B.Eng. Civil Engineering

9. วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561                      Program Profile  Program Details
    B.Eng. Civil Engineering (International Program)

10. วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                                  Program Profile  Program Details
   
B.Eng. Production Engineering

11. วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                                 Program Profile  Program Details
   
B.Eng. Computer Engineering

12. วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564              Program Profile  Program Details
    B.Eng. Computer Engineering (International Program)

13. วท.บ. วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561                                   Program Profile  Program Details
    
B.Sc. Health Data Science

14. วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563                   Program Profile  Program Details 
   
B.Eng. Control Systems and Instrumentation Engineering

15. วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                                  Program Profile  Program Details
   
B.Eng. Environmental Engineering

16. วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564               Program Profile  Program Details
   
 B.Eng. Environmental Engineering) (International Program

17. วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                 Program Profile  Program Details
   
B.Eng. Electrical Communication and Electronic Engineering

18. วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 Program Profile  Program Details
   
 B.Eng. Electrical Communication and Electronic Engineering (International Program)

19. วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563                                        Program Profile  Program Details
    
B.Eng. Materials Engineering

20. วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องมือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563                                   Program Profile  Program Details
   
B.Eng. Tool Engineering

21. วศ.บ. วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563                  Program Profile  Program Details
   
B.Eng. Automation Engineering

22. วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                              Program Profile  Program Details
    
B.Eng. Mechatronics Engineering

23. วศ.บ. วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 Program Profile  Program Details
    
B.Eng. Modern Automotive and Aerospace Parts Manufacturing Engineering

ระดับปริญญาโท (Master’s Degree)

1. วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                  Program Profile  Program Details
   
M.Eng. Chemical Engineering (English Program)

2. วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563                Program Profile  Program Details
   
M.Eng. Mechanical Engineering

3. วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                                      Program Profile  Program Details
   
M.Eng. Electrical Engineering

4. วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                         Program Profile  Program Details
   
M.Eng. Electrical and Information Engineering

5. วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559       (ยุติการรับนักศึกษา)

6. วศ.ม./วท.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565      Program Profile  Program Details
   
M.Eng./M.Sc. Computer Engineering (International Program)

7. วศ.ม. วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                                       Program Profile  Program Details
   
M.Eng. Civil Engineering

8. วศ.ม. วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                   Program Profile  Program Details
   
M.Eng. Construction Engineering and Management

9. วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563                                 Program Profile  Program Details
   
M.Eng. Environmental Engineering

10. วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563                 Program Profile  Program Details
    
M.Eng. Industrial and Manufacturing Systems Engineering

11. วศ.ม. วิศวกรรมการเชื่อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                                   Program Profile  Program Details
   
M.Eng. Welding Engineering

12. วศ.ม. วิศวกรรมโลหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                                    Program Profile  Program Details
    
M.Eng. Metallurgical Engineering

13. วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                                     Program Profile  Program Details
    
M.Eng. Food Engineering

14. วศ.ม. เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564           Program Profile  Program Details
   
M.Eng. Materials Processing Technology and Manufacturing Innovation

15. วท.ม./วศ.ม. วิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565                              Program Profile  Program Details
    
M.Sc./M.Eng. Biological Engineering

16. วศ.ม. วาริชวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561                                      Program Profile  Program Details
    
M.Eng. Aquaculture Engineering

17. วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563                              Program Profile  Program Details
    
M.Eng. Civil Engineering Technology

18. วศ.ม. วิศวกรรมยานยนต์และการขนส่งขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 Program Profile  Program Details
    
M.Eng. Automotive and Advanced Transportation Engineering

ระดับปริญญาเอก (Doctoral Degree)

1. วศ.ด. วิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                                        Program Profile  Program Details
   
D.Eng. Chemical Engineering

2. วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563                Program Profile  Program Details
   
D.Eng. Mechanical Engineering (International Program)

3. ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565    Program Profile  Program Details
   
Ph.D. Electrical and Computer Engineering (International Program)

4. ปร.ด. วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                                       Program Profile  Program Details
 
 Ph.D. Civil Engineering

5. ปร.ด. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563                                 Program Profile  Program Details
   
Ph.D. Environmental Engineering

6. วศ.ด. วิศวกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                                     Program Profile  Program Details
   
D.Eng. Food Engineering

7. ปร.ด. เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พศ. 2564            Program Profile  Program Details
   
Ph.D. Materials Processing Technology and Manufacturing Innovation

8. ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                 Program Profile  Program Details
   
Ph.D. Industrial and Manufacturing Systems Engineering

9. ปร.ด. วิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565                                    Program Profile  Program Details
   
Ph.D. Biological Engineering

10. วศ.ด. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565               Program Profile  Program Details
    
D.Eng. Electrical and Information Engineering Technology