คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree)

1. วท.บ. คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565                                     Program Profile  Program Details
 
B.Sc. Mathematics

2. วท.บ. เคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565                                             Program Profile  Program Details
   
B.Sc. Chemistry

3. วท.บ. ฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565                                           Program Profile  Program Details
   
B.Sc. Applied Physics

4. วท.บ. จุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565                                      Program Profile  Program Details
   
B.Sc. Microbiology

5. วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565                     Program Profile  Program Details
   
B.Sc. Applied Computer Science

6. วท.บ. สถิติและวิทยาการข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565                           Program Profile  Program Details
   
B.Sc. Statistics

7. วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565                Program Profile  Program Details
 
 B.Sc. Food Science and Technology

ระดับปริญญาโท (Master’s Degree)

1. วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                                 Program Profile  Program Details
   
M.Sc. Applied Mathematics

2. วท.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                                   Program Profile  Program Details
   
M.Sc. Mathematics Education

3. วท.ม. เคมีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565                                     Program Profile  Program Details
   
M.Sc. Industrial Chemistry

4. วท.ม. เคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                                           Program Profile  Program Details
 
 M.Sc. Chemistry Education

5. วท.ม. เคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                                                Program Profile  Program Details
   
M.Sc. Chemistry

6. วท.ม. ฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565                                              Program Profile  Program Details
   
M.Sc. Physics

7. วท.ม. ฟิสิกส์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565                                         Program Profile  Program Details
   
M.Sc. Physics for Teachers

8. วท.ม. จุลชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565                                  Program Profile  Program Details
   
M.Sc. Applied Microbiology

9. วท.ม. วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 Program Profile  Program Details
   
M.Sc. Nanoscience and Nanotechnology (International Program)

10. วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561                Program Profile  Program Details
 
  M.Sc. Science Education (English Program)

ระดับปริญญาเอก (Doctoral Degree)

1. ปร.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564           Program Profile  Program Details
 
Ph.D. Applied Mathematics (English Program)

2. ปร.ด. ฟิสิกส์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565                                             Program Profile  Program Details
   
Ph.D. Physics

3. ปร.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564              Program Profile  Program Details
   
Ph.D. Bioscience (International Program)

4. ปร.ด. เคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                                                Program Profile  Program Details
   
Ph.D. Chemistry

5. ปร.ด. วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 Program Profile  Program Details
   Ph.D. Nanoscience and Nanotechnology (International Program)