คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree)

1. วท.บ. คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 Program Profile  Program Details

2. วท.บ. เคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 Program Profile  Program Details

3. วท.บ. ฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 Program Profile  Program Details

4. วท.บ. จุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 Program Profile  Program Details

5. วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 Program Profile  Program Details

6. วท.บ. สถิติและวิทยาการข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 Program Profile  Program Details

7. วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 Program Profile  Program Details

ระดับปริญญาโท (Master’s Degree)

1. วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 Program Profile  Program Details

2. วท.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 Program Profile  Program Details

3. วท.ม. เคมีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 Program Profile  Program Details

4. วท.ม. เคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 Program Profile  Program Details

5. วท.ม. เคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 Program Profile  Program Details

6. วท.ม. ฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 Program Profile  Program Details

7. วท.ม. ฟิสิกส์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 Program Profile  Program Details

8. วท.ม. จุลชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 Program Profile  Program Details

9. วท.ม. วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 Program Profile  Program Details

10. วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 Program Profile  Program Details

ระดับปริญญาเอก (Doctoral Degree)

1. ปร.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 Program Profile  Program Details

2. ปร.ด. ฟิสิกส์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 Program Profile  Program Details

3. ปร.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 Program Profile  Program Details

4. ปร.ด. เคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 Program Profile  Program Details

5. ปร.ด. วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 Program Profile  Program Details