บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
Graduate School of Management and Innovation (GMI)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree)

- ไม่มี -

ระดับปริญญาโท (Master’s Degree)

1. วท.ม. การจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                  Program Profile  Program Details 
   M.Sc. Integrated Innovation Management

2. วท.ม. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                Program Profile  Program Details 
   M.Sc. Logistics and Supply Chain Management

3. บธ.ม. การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                                       Program Profile  Program Details 
   M.B.A. Management

4. บธ.ม. การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  Program Profile  Program Details 
   M.B.A. Innovative Entrepreneurship Management

ระดับปริญญาเอก (Doctoral Degree)

- ไม่มี -