วิทยาลัยสหวิทยาการ (College of Multidisciplinary Sciences) 

ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree)

1. วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2559               (ยุติการรับนักศึกษา)

2. วท.บ. การออกแบบดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564      Program Profile  Program Details
ฺ   
B.Sc. Digital Design (International Program)

3. วท.บ. เทคโนโลยีแนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564  Program Profile  Program Details 
   
B.Sc. Creative Technology (International Program)

ระดับปริญญาโท (Master’s Degree)

1. วท.ม.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2559              (ยุติการรับนักศึกษา)

ระดับปริญญาเอก (Doctoral Degree)

1. ปร.ด.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2559             (ยุติการรับนักศึกษา)