บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree)

- ไม่มี -

ระดับปริญญาโท (Master’s Degree)

1. วศ.ม./วท.ม. เทคโนโลยีและการจัดการพลังงงาน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563   Program Profile   Program Details 
 
 M.Eng./M.Sc. Energy Technology and Management (International Program)

2. วศ.ม./วท.ม. เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 Program Profile   Program Details
   M.Eng./M.Sc. Environmental Technology and Management (International Program)

3. วท.ม. เทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559                       (ยุติการรับนักศึกษา)

4. วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559                    (ยุติการรับนักศึกษา)

5. ปร.ม. เทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559                       (ยุติการรับนักศึกษา)

6. ปร.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559                    (ยุติการรับนักศึกษา)

ระดับปริญญาเอก (Doctoral Degree)

1. ปร.ด. ระบบพลังงานที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565                   ​Program Profile  Program Details
 
 Ph.D. Sustainable Energy Systems (International Program)

2. ปร.ด. สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)               Program Profile  Program Details
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565                                                           

   Ph.D. Environment, Climate Change and Sustainability (International Program)