คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
(School of Bioresources and Technology)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree)

- ไม่มี -

ระดับปริญญาโท (Master’s Degree)

1.  วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564               Program Profile   Program Details
   
M.Sc. Biotechnology (International Program)

2. วท.ม./ศศ.ม. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  Program Profile  Program Details

3. วท.ม. วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
   
M.Sc. AgriScience and Technology (Postharvest) (International Program)          Program Profile  Program Details

4. วท.ม. เทคโนโลยีชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                Program Profile  Program Details
   M.Sc. Biochemical Technology (International Program)

5. วท.ม. ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   Program Profile  Program Details
   
M.Sc. Bioinformatics and Systems Biology (International Program)

ระดับปริญญาเอก (Doctoral Degree)

1.  ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564               Program Profile  Program Details
   
Ph.D. Biotechnology (International Program)

2. ปร.ด. เทคโนโลยีชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                Program Profile  Program Details 
   
Ph.D. Biochemical Technology (International Program)

3. ปร.ด. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564       Program Profile  Program Details 
   
Ph.D. Postharvest Technology (International Program)

4. ปร.ด. ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  Program Profile  Program Details 
 
 Ph.D. Bioinformatics and Systems Biology (International Program)