คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
(School of Energy, Environment and Materials)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree)

- ไม่มี -

ระดับปริญญาโท (Master’s Degree)

1. วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562                    Program Profile  Program Details
   
M.Eng. Energy Technology

2. วศ.ม./วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564    Program Profile  Program Details
   
M.Eng/M.Sc. Energy Management Technology

3. วศ.ม. เทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                       Program Profile  Program Details 
   
M.Eng. Materials Technology

4. วศ.ม./วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564           Program Profile  Program Details
   
M.Eng./M.Sc. Environmental Technology

5. วศ.ม. เทคโนโลยีอุณหภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                  Program Profile  Program Details
   
M.Eng. Thermal Technology

6. วศ.ม. การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   Program Profile  Program Details

ระดับปริญญาเอก (Doctoral Degree)

1. ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562                    Program Profile  Program Details
 
Ph.D. Energy Technology

2. ปร.ด. เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559         (ยุติการรับนักศึกษา)

3. ปร.ด. เทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                       Program Profile  Program Details
   
Ph.D. Materials Technology

4. ปร.ด. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                Program Profile  Program Details
   
Ph.D. Environmental Technology

5. ปร.ด. เทคโนโลยีอุณหภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559                 (ยุติการรับนักศึกษา)

6. วศ.ด. การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  Program Profile  Program Details