คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (School of Information Technology)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree)

1.  วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561   Program Profile  Program Details
   
B.Sc. Computer Science (English Program)

2. วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562                           Program Profile  Program Details 
   
B.Sc. Information Technology

3. ศศ.บ. นวัตกรรมบริการดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561                             Program Profile  Program Details
   
B.A. Digital Service Innovation

ระดับปริญญาโท (Master’s Degree)

1.  วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                      Program Profile  Program Details
   
M.Sc. Computer Science

2. วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563                         Program Profile  Program Details
 
 M.Sc. Information Technology

3. วท.ม. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563               Program Profile  Program Details
   
M.Sc. Digital Business Information System

4. วท.ม. วิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่อวิทยาการข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563       Program Profile Program Details
 
 M.Sc. Software Engineering for Data Science

ระดับปริญญาเอก (Doctoral Degree)

1.  ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563     Program Profile  Program Details
   
Ph.D. Information Technology (English Program)

2. ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  Program Profile  Program Details
   
Ph.D. Computer Science (English Program)