คณะศิลปศาสตร์ (School of Liberal Arts )

ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree)

- ไม่มี -

ระดับปริญญาโท (Master’s Degree)

1. ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  Program Profile  Program Details 
   M.A. English for Professional and International Communication (International Program)

2. ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560    Program Profile  Program Details
   
M.A. Applied Linguistics for English Language Teaching (International Program)

3. ศศ.ม. ภาษาอังกฤษศึกษาเชิงประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565                    Program Profile  Program Details
   
M.A. Applied Linguistics for Applied English Studies (International Program)
   
หมายเหตุ ควบรวมจากหลักสูตรลำดับที่ 1-2 

4. ศศ.ม. สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                                            Program Profile  Program Details 
 
 M.A. Environmental Social Sciences

ระดับปริญญาเอก (Doctoral Degree)

1. ปร.ด. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565                             Program Profile  Program Details 
   Ph.D. Applied Linguistics (International Program)