การเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่มีชั่วโมงสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชา / ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก / การขอเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษ

การเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่มีชั่วโมงสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชา

- แนวทาง ขั้นตอน และแบบฟอร์มการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษฯ (Word / PDF)

การเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (Coming soon !!)

- แบบฟอร์มการเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (Word / PDF)

การขอเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษ (Special Topic)

- แบบฟอร์มการขอเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษ (Special Topic) (Word / PDF)