กิจกรรมสำนักงาน

PR-webb.jpg

ประชุมสร้างความเข้าใจ

เรื่อง “รับทราบกำหนดการเสนอหลักสูตร และแนวทางการจัดทำบทสรุปผู้บริหารและมคอ.2 สำหรับหลักสูตรใหม่และหลักสูตรครบรอบปรับปรุงเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2566” ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น. ผ่าน Zoom Meeting

PR-webEDS-ประชุมหลักสูตรครบรอบ65-2.jpg

ประชุมสร้างความเข้าใจ

เรื่อง “รับทราบกำหนดการเสนอหลักสูตร และแนวทางการจัดทำบทสรุปผู้บริหารและมคอ.2 (ฉบับปรับปรุงใหม่) สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่จะครบรอบปรับปรุง เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2565” ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น. ผ่าน Zoom Meeting

PR-ไฟล์บันทึกการประชุม8ก.ค.63.jpg

ดาวน์โหลดไฟล์บันทึกการประชุม 

วิดีโอบันทึกการประชุม "ชี้แจงแนวทางการจัดทำบทสรุปผู้บริหาร (ใหม่) และรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สำหรับหลักสูตรครบรอบปรับปรุงเริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 1/2564" ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผ่านการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

89510575_210005206886578_740639323904278

ประชุมสร้างความเข้าใจ

ประชุม เรื่อง “ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based Education: OBE” สำหรับหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงที่เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 9

S__10805331.jpg

Curriculum TEAM

โครงการ “การประชุมรับทราบกำหนดการเสนอหลักสูตร รวมทั้งสร้างความเข้าใจในแนวทางการเสนอหลักสูตรครบรอบปรับปรุงที่เริ่มใช้ในภาคการศึกษา 1/2564"
สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563
สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563

45976.jpg

Workshop

การบรรยายเพื่อสนับสนุนหลักสูตรและสร้างความเข้าใจการออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (OBE) ให้กับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์

CMU19277.JPG

การบรรยาย OBE

การบรรยายเรื่อง “การออกแบบการเรียนการสอนระดับรายวิชาตามแนวทาง OBE สำหรับอาจารย์ผู้สอน”   ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง SOLA901 คณะศิลปศาสตร์

CMU17816.JPG

การบรรยาย OBE

ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจการออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวทาง OBE สำหรับหลักสูตรครบรอบการปรับปรุงเริ่มใช้ปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2