คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
(School of Architecture and Design)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree)

1.  สถ.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561           Program Profile  Program Details
   
B.Arch. Architecture (International Program)

2. สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561     Program Profile  Program Details
   
B.Arch. Interior Architecture (International Program)

3. ศป.บ. นวัตกรรมการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  Program Profile  Program Details
 
 B.F.A. Design Innovation (International Program)

4. ศล.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565      Program Profile  Program Details
   
B.F.A. Communication Design (International Program)

5. ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563         Program Profile  Program Details
   
B.L.A. Landscape Architecture (International Program)

6. วท.บ. การบูรณาการการออกแบบด้วยพหุปัญญา (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
                                                                            Program Profile  Program Details

7. วท.บ. เทคโนโลยีมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563                            Program Profile  Program Details
   
B.Sc. Media Technology

8. ทล.บ. มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563         Program Profile Program Details

9. ศล.บ. มีเดียอาตส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565                               Program Profile  Program Details
   
B.F.A. Media Arts

ระดับปริญญาโท (Master’s Degree)

1. สถ.ม. การออกแบบและวางแผน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565        Program Profile  Program Details
 
M.Arch. Design and Planning (International Program)

2. วท.ม./ศล.ม. การออกแบบและวางแผน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  Program Profile  Program Details
   
M.Sc./M.F.A. Design and Planning (International Program)

ระดับปริญญาเอก (Doctoral Degree)

1. ปร.ด. การออกแบบและวางแผน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562            Program Profile  Program Details 
 Ph.D. Design and Planning (International Program)