แบบฟอร์มและคู่มือการจัดทำหลักสูตร (มคอ.2)

ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง

- ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ ดาวน์โหลด

- ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุง ดาวน์โหลด

- ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรเพื่อเข้ารับพิจารณาในอนุกรรมการวิชาการ (Flow การเสนอ) ดาวน์โหลด

20190211141658.gif

- สไลด์การประชุมชี้แจงหลักสูตรครบรอบปรับปรุงปีการศึกษา 2565 (ปริญญาตรี / บัณฑิตศึกษา)

- สไลด์การประชุมชี้แจงหลักสูตรครบรอบปรับปรุงปีการศึกษา 2566 (ดาวน์โหลด)

Timeline-ตรี.jpg
Timeline-บัณฑิตศึกษา.jpg

แบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง

แบบฟอร์มการเสนอ Proposal (เฉพาะหลักสูตรใหม่) และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อพิจารณาหลักสูตร

1. แบบฟอร์มโครงการเปิดหลักสูตรใหม่ (Proposal) เพื่อขอบรรจุไว้ในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย(เฉพาะหลักสูตรใหม่เท่านั้น) (Word /PDF)

2. แบบฟอร์มประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อพิจารณาหลักสูตร (Word / PDF)

3. แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (Word / PDF)

แบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)

20190211141658.gif

Programme Specification Form (TQF.2) - English Version

1. Executive Summary Form (Word / PDF)

2. Programme Specification Form (TQF.2) (Word / PDF)

ประเด็นการพิจารณาระดับคณะ และระดับหลักสูตร

20190211141658.gif

1. แบบฟอร์มประเด็นพิจารณาสำหรับคณะ (Checklist ระดับคณะ) (Word / PDF)

2. แบบฟอร์มประเด็นพิจารณาสำหรับหลักสูตร (Checklist ระดับหลักสูตร) (Word / PDF)

FAQ เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

- รวมประเด็น ถาม-ตอบ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ดาวน์โหลด

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GENED) และ CLOs วิชาพื้นฐาน

- โครงสร้างรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ดาวน์โหลด

- รายวิชาภาษาอังกฤษ (LNG) ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดาวน์โหลด

- CLOs ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลด

คู่มือและเอกสารคำแนะนำ

- คำแนะนำ - แนวทางการจัดทำ มคอ.2 และบทสรุปผู้บริหาร ดาวน์โหลด

- คำแนะนำ - การวิเคราะห์คู่เทียบในตลาดของหลักสูตร (Benchmarking) ดาวน์โหลด

20190211141658.gif

- คำแนะนำ - การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับชั้นปี (Stage-LOs) ดาวน์โหลด

- คำแนะนำ - การจัดทำ Curriculum Mapping ดาวน์โหลด

- คำแนะนำ - การจัดทำประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดาวน์โหลด

- คู่มือ - การเขียนบรรณานุกรมตามแบบ APA 6th Edition ดาวน์โหลด

- คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ  ดาวน์โหลด
  (เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์    รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560)

- ความหมายของผลการเรียนรู้ TQF และมคอ.1 (ทั้ง 5 ด้าน) ดาวน์โหลด

การปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย (สมอ.08)

- ขั้นตอนการเสนอ สมอ.08 (PDF)

- แบบฟอร์ม สมอ.08 ปรับรายวิชา (Word / PDF)

- แบบฟอร์ม สมอ.08 ปรับอาจารย์ (Word / PDF)