RULES & REGULATION

20190211141658.gif
20190211141658.gif
20190211141658.gif
20190211141658.gif
20190211141658.gif
20190211141658.gif

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

20190211141658.gif

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการอื่นๆ เกี่ยวกับแนวทางการบริหารเกณฑ์

ระเบียบ/ประกาศ/เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

20190211141658.gif
20190211141658.gif
20190211141658.gif
20190211141658.gif
20190211141658.gif

 Regulations / Announcement (English Version)

20190211141658.gif
20190211141658.gif
20190211141658.gif
20190211141658.gif